Prawo do błędu dla nowych przedsiębiorców

Dodano 2.2.2020

Nowe przepisy, które weszły w życie z początkiem 2020 roku, przewidują prawo do błędu dla nowych przedsiębiorców, którzy naruszą przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Regulacja ta będzie obowiązywałą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Jeżeli organ skarbowy rozpocznie postępowanie to przed nałożeniem  lub wymierzeniem  kary pieniężnej, będzie wzywał przedsiębiorcę, w drodze postanowienia,  do usunięcia w wyznaczonym terminie, naruszeń przepisów prawa oraz ewentualnych skutków tych naruszeń.

Przedsiębiorca, który zastosuje się do postanowienia, nie zapłaci kary. Właściwy organ, w drodze decyzji, odstąpi od nałożenia kary pieniężnej i poprzestanie na pouczeniu tym samym  przedsiębiorca nie będzie podlegał karze za popełnione wykroczenie.

Prawo do popełnienia błędu nie będzie miało zastosowania, jeżeli:

1) naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości lub

2) naruszenie przepisów prawa jest rażące, lub

3) nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołały one nieodwracalne skutki, lub

4) konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej, lub

5) naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem, lub

6) przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Prawa do popełnienia błędu nie będzie stosowane, jeżeli przedsiębiorca zostanie ukarany grzywną w drodze mandatu karnego  za wykroczenie drogowe.

 

Podstawa prawna:  art. 21a Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

 

Lea sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 4f lok.3 80-462 Gdańsk, NIP 5842761707

KRS 0000685528 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 10.000 złotych