Spis z natury obowiązkowy dla prowadzących KPiR

Dodano 10.1.2020

Spis z natury nazywany także remanentem lub inwentaryzacją, to niezbędny element zamknięcia roku podatkowego przedsiębiorcy prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR). Zgodnie z § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR. spis ten sporządza się na dzień 31 grudnia, w następującym zakresie:

  • towary handlowe,
  • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • produkcję w toku,
  • wyroby gotowe,
  • braki i odpady.

Dodatkowo w spisie z natury powinny znaleźć się także te składniki majątku, które stanowią własność podatnika, ale fizycznie znajdują się poza przedsiębiorstwem. Przy dokonywaniu remanentu powinno się także ująć towary obce znajdujące się w tym dniu w przedsiębiorstwie, podając jedynie ich ilość i określając właściciela,  jednak bez dokonywania wyceny. 

Wycenę remanentu sporządza się w celu wykazania go w księdze przychodów i rozchodów według stałych zasad:

  • materiały i towary handlowe wyceniane są według cen zakupu lub nabycia, zaś w wyjątkowych przypadkach (na przykład jeśli uległy uszkodzeniu) - według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe niż ceny zakupu lub nabycia,
  • półwyroby, wyroby gotowe i braki własnej produkcji wyceniane są według kosztów ich wytworzenia,
  • odpady użytkowe, jeżeli utraciły swoją pierwotną wartość w toku produkcji, wyceniane są według wartości oszacowanej; bierze się także pod uwagę ich przydatność do dalszego użytkowania. 

Wyceny i obliczenia wartości  spisu należy dokonać w ciągu 14 dni od jego sporządzenia. Następnie należy ująć go w księdze przychodów i rozchodów pod datą 31 grudnia jako ostatni wpis.. Jednocześnie będzie to remanent początkowy podlegający ujęciu w KPiR w nowym roku pod datą 1 stycznia (pierwszy wpis). Nawet jeśli podatnik nie posida składników podlegających spisowi z natury, zobowiązany jest do sporządzenia i wpisania do KPiR remanentu zerowego.

Przykład druku spisu z natury: http://www.druki.gofin.pl/arkusz-spisu-z-natury-20-pozycji,wzor,939,51.html

 

Źródło: rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR:

 http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,16,13,721,,,rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-26082003-r-w-sprawie.html

Lea sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 4f lok.3 80-462 Gdańsk, NIP 5842761707

KRS 0000685528 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 10.000 złotych