Zwolnienie przedsiębiorcy z wpłaty zaliczki nie przekraczającej 1000 zł.

Dodano 9.2.2018

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (przy zasadach ogólnych), gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1000 zł.

Można nie wpłacać obliczonej zaliczki, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku po pomniejszeniu o sumę zaliczek już wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1000 zł. Jeżeli natomiast tak obliczony podatek przekracza 1000 zł, to wpłacie podlega cała kwota, tj. różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

źródło: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/rozliczam-podatki/pit/jak-obliczyc-podatek

Lea sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 4f lok.3 80-462 Gdańsk, NIP 5842761707

KRS 0000685528 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 10.000 złotych